Verandering ketenregeling bij tijdelijke contracten vanaf juli 2015

Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid, die vanaf juli 2015 van kracht gaat, wordt de ketenregeling voor tijdelijke contracten aangepast. De ketenregeling zoals we die nu kennen, houdt in dat wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (keten) elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen/onderbrekeningen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste (vierde) arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze regeling verandert vanaf juli 2015.

Wat verandert er voor tijdelijke arbeidscontracten zoals jaarcontracten of halfjaarcontracten?

Vanaf juli 2015 mag een werkgever in een tijdvak van twee jaar (in plaats van de huidige drie jaar), maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Wanneer deze contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder, dan behoren de contracten tot dezelfde ‘Keten’. De nieuwe ketenregeling gaat met ingang van juli 2015 direct van start, en geldt ook voor contracten die op dat moment al lopen. De regeling dat een vast contract voor onbepaalde tijd ontstaat bij meer dan drie schakels, oftewel bij meer dan drie opeenvolgende tijdelijke contracten, blijft ongewijzigd. In een CAO kan van de ketenregeling worden afgeweken.

Voor wie geldt de ketenregeling die vanaf juli 2015 in werking treedt niet?

De ketenregeling is niet van toepassing op:

  • Bestuurders van rechtspersonen
  • Functies in een bedrijfstak waarvoor de ketenregeling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden en het voortbestaan van de sector in het geding komt
  • Werknemers die een duale opleiding volgen
  • Werknemers onder de 18 jaar.

De ketenregeling bij personen onder de 18 jaar

De ketenbepaling wordt van kracht vanaf de dag waarop de werknemer 18 jaar wordt. De arbeidsovereenkomst die op dat moment loopt, telt als de eerste arbeidsovereenkomst voor de ketenregeling. De duur van het contract wordt berekend vanaf de dag dat de werknemer 18 jaar is geworden.

Wat betekent de nieuwe ketenregeling voor lopende arbeidscontracten (overgangsregeling)?

De oude ketenregeling blijft van toepassing op lopende arbeidscontracten die zijn ingegaan vóór de dag van inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling (1 juli 2015). Op arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 wordt de nieuwe ketenregeling van toepassing. Als bij CAO wordt afgeweken van de nieuwe ketenregeling, dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden tot de expiratiedatum van die CAO, maar maximaal tot 12 maanden na ingang van de nieuwe ketenregeling, dus tot uiterlijk 1 juli 2016.

De ketenregeling als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid heeft als doel om het huidige ontslag- en arbeidsrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken. Creatief omgaan met flexibele werkkrachten en tijdelijke contracten (ten nadele van de werknemer) past door volgens de regering niet bij. Lees hier meer over de Wet Werk en Zekerheid.

Meer berichten uit de categorie: Nieuw ontslagrecht 2014/2015